nike air max 2016 for womenon saLe Nike Roshe Boot Cheap Nike Free Runs 5 Men adidas Ultra Boost Malaysia nikekobe11shoes climacool in Shoes for Men eBay Nike KD 8 Boys buy cheap air max taiLwid 8 Cheap Air Jordan Shoes Sale in USA Nike Free Run 5 Shoes Sale adidas climacool on sale 2017 Nike Shoes Ray Ban Sunglasses women adidas superstar Search Discount Jordans Wholesale Price Adidas Stan Smith Sale Best Discount Adidas Originals Superstar cheap stephen curry shoes for boys Ray Ban Sunglasses for sale cheap wholesale nike free run shoes
 

Yönetim Muhasebesi Hakk�nda;

Gerçekte çok önemli olan bu kavram maalesef ülkemizde etkin olarak kullan�lmamakta hatta yaz�l�m uygulamalar�nda göz ard?edilmektedir. Asl�nda ?ouml;yle bir incelendi�inde muhasebe kavramlar?aras�nda yer almakla beraber stratejik öneme sahip bu sistemlerin uygulanmama sonuç ve sonuçsuzluklar?gözler önüne gelmektedir.

Ülkemizde firma yap�lar?incelendi�inde tepe yönetim fonksiyonlar?ve orta kademe yönetim fonksiyonlar?ne yaz�k ki iç içe geçmekte ve sonucunda her iki önemli kademenin de etkinliklerinde, yetki ve fonksiyon karma�as? neticesinde büyük erozyonlar meydana gelmektedir.

Tepe yönetimlerin asli unsurlar?aras�nda bulunan en önemli görev stratejik kararlar almak ve bu kararlar�n uygulama organizasyonlar�nda, firmalar�na liderlik etmektir. Orta kademe yönetimin ise uygulama, denetim ve raporlama üzerine faaliyetlerde yo�unluklar?mevcuttur. ��te bu noktada yaz�l�m uygulamalar�na bak�ld���nda Muhasebe ve di�er uygulama programlar�n�n çok önemli bir eksikli�i ortaya ç�kmaktad�r. Ne yaz�k ki bu konuda neyin eksik oldu�unu, belki de bilmedi�imizden, tatmin olmamam�za ra�men uygulamalardaki eksiklikleri tamamlamaya çal��mamaktay�z.

Nedir bu eksiklik? Eksiklik, sadece amaçlardan biri ve en önemlisi olan stratejiye yönelik uygulamalar�n bulunmamas�d�r. Yönetim muhasebesi; di�er sistemlerden farkl? olarak tepe yönetime, almas?gereken stratejik kararlar?daha sa�l�kl?alabilmesi için gerekli bilgi ve raporlar? i�letme standartlar?ve çal��ma sistemleri ba�lam�nda toparlay�p sunmas�d�r asl�nda.

Bu amaç do�rultusunda incelendi�inde, ne yaz�k ki yönetim muhasebesi ile ilgisi olmayan, mevcut klasik raporlama ve çal��malar�n, orta kademe yönetim ve resmi Muhasebe sistemi uygulamalar�n�n, yönetim muhasebesi gibi sunuldu�unu görmekteyiz. Rapor ve incelemeler rakamlardan ibaret ve tek boyutlu olarak önümüze konmakta ve yaz�l�m sadece defter kayd?olarak kullan�lmakta, bilgisayar fonksiyonsuz olarak i�letilmektedir.

Kan�m�zca; Yönetim Muhasebesini rakamlardan olu�an tablolar sisteminden ç�kart�p, stratejik karar alma mekanizmas�n�n bir fonksiyonu haline getirmek ve yönetimin gereksinim duydu�u bilgi ve kaynaklar?en k�sa sürede ve amaca uygun haz�rlay�p yönetime destek vermesini gerçekle�tirmek mümkündür. Kald?ki yönetim muhasebesinin asli amac?da bu olmal�d�r. ��letme yönetiminde ba�ar?ba�lam�nda; Yönetim Muhasebesi sisteminden yararlan�lmas?ve bu çal��malara dayan�larak do�ru ve zaman�nda kararlar al�nmas? büyük bir öneme sahiptir.

Serhat SAKA

<<di�er makaleler

© 2005 Tüm haklar?sakl�d�r. Bu sitede yer alan bilgiler Sonar Ar-Ge Yaz�l�m ve Elektronik Mühendislik Ltd. �ti.’ne aittir. �zinsiz olarak ve kaynak gösterilmeden kullan�lmas?yasakt�r.

Sitede yer alan bilgiler ve içerik haber vermeksizin de�i�tirilebilir.

Ana Sayfa | Yaz�l�m Ar-Ge | Elektronik Ar-Ge | Robot ve Otomasyon | Mekanik Ar-Ge | Ak�ll?Depo | CNC ve Proses Tezgahlar?/a> | Dan��manl�k | Makaleler | MRP - MRP II - ERP Kurumsalla�ma | �nsan Kaynaklar?| �leti�im