wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
 

Photoshop’da web tasar�m�:

Görsel tasar�m a�amas�nda, Dreamweave, Frontpage (özellikle 2003 sürümü), Flash, Freehand ve benzeri programlar tercih edilebilece�i gibi en yayg�n kullan�lan program Photoshop olmaktad�r. Layer (katman) mant��� ve klasör format�ndaki gruplama özelli�i sayesinde her ad�m�n de�i�ik konumlarda rahatça önizlenebilme imkan� tercih nedenleri aras�nda ilk s�rada gelmektedir. Bunu, eklemek istenen imajlar� fazladan bir program kullan�m�na gerek duymadan, hemen orac�kta edit edebilme rahatl��� izlemektedir. Son olarak tasar�m ortaya ç�kt�ktan ve onayland�ktan sonra, html format�n olu�turulmas� a�amas�nda, Slice (dilimleme) arac� sayesinde istenen say�da parçaya ayr�lm�� ve Save For Web (web için kaydet) seçene�i ile maksimum kalitede minimum yer kaplayan imajlar elde etme olana�� gelmektedir.

  • Layer (katman) Mant��� ve ��levi:

Katmanlar, üst üste konmu� �effaf ka��tlar olarak tan�mlanabilir. Örnek olarak, bir grafikte de�i�ik de�er e�rilerinin ayr� ayr� görüntülenmesi ele al�nabilir. E�er tüm e�riler ayn� ka��da çizilmi� ise tek tek görüntülemek imkans�zd�r. Bunun çözümü ise bo� bir grafik içeren beyaz sayfa üzerine sadece e�riyi içeren asetat ka��d�n� eklemektir. Bir sonraki e�ri için ise di�er asetat bir öncekinin yerine konur. Tümünü görmek için asetatlar üst üste konabilir. ��te katmanlar�n bize sundu�u, bu i�lemi dijital ortamda gerçekle�tirebilme imkan�d�r.

 Görüntü1: Katmanlar gizlenmi� durumda Görüntü2: 1. Katman seçili Görüntü3: 2. Katman seçili Görüntü4: Tümü görüntüleniyor
  • Klasör Mant���nda Guruplama Avantaj�:

Pek çok imaj olu�turma/edit uygulamas� ö�elerin gruplanarak, tek seferde, boyut ve/veya konum de�i�ikli�i imkan�n� sunmaktad�r. Ancak bu i�lem s�ras�nda her bir ö�e ayn� katmanda bulundu�undan, sadece biri üzerinde yap�lacak de�i�iklik ya da silme i�lemi büyük ihtimalle di�er ö�eleri de etkileyecektir. Bunun yerine klasör olu�turuldu�unda, her ö�e ayr� bir katmanda kalabilece�inden, tek tek edit edebilme imkan� kaybedilmeksizin, tek seferde edit i�lemi de sorunsuz sa�lanabilecektir.

  Görüntü5: Gruptaki tek bir ö�eye müdehale Görüntü6: Tüm gruba müdehale
  •  �maj Edit Kolayl���:

Bilindi�i üzere Photoshop oldukça pratik ve etkili bir imaj olu�turma/edit program�d�r. Yeniden boyutland�rma, döndürüp çevirme, kesip biçme, ���k ve renk ayarlar�n� de�i�tirme, özel efekt ekleme, saydaml�k derecesini ayarlama ve gerekti�inde çok daha detayl� de�i�iklik/uyarlamalar�n yapabilmesine olanak sa�lamaktad�r. Ayr�ca yine bilindi�i üzere foto�raf detaylar�n�n de�i�tirilerek gerçek d��� sahneler yarat�labilmesi özelli�i ile de me�hurdur. Örne�in foto�rafta bulunan bir ö�enin bulundu�u yerden ayr�larak farkl� bir fon üzerine yerle�tirilmesi ya da istenmeyen bir ö�enin foto�raftan kald�r�lmas� mümkündür.

       Görüntü7: Orijinal resim Görüntü8: Ö�e tek ba��na Görüntü9: Ö�e farkl� fonda Görüntü10: Yol kenar�nda çitler yok

Basit Bir Örnek:
A�a��da, örnek bir konu üzerine, bir web sayfas� �ablonunun olu�umu yer almaktad�r. Bu örne�e gözatarak katman ve klasör özelliklerinin avantajlar�n� görmek mümkün olacakt�r.

Konu

Ana Menü Ba�l�klar�

Ek Menü Seçenekleri

Web Adresi

Görsel malzemeler

: Trafik Kurallar�
: Trafik Affetmez, Nelere dikkat etmeliyiz, Güvenli yolculuk
: Anasayfa, Makaleler, Forum, S�k Sorulan Sorular, �leti�im
:
www.trafiktepratik.com (Böyle bir web adresi bulunmamaktad�r.)
: Trafikten bir sahne foto�raf�, trafik i�aretleri, trafik lambas�.

      Görüntü11: Örne�imizde kullan�lm�� olan görsel malzemeler
  • Ba�l�k ve Üst Bar:

Site ad� ayn� zamanda sayfa ba�l��� olacakt�r. Bu durumda vurgulay�c� ve göze ilk çarpan noktada bulunmas�na özen gösterilmelidir.

Örne�imizde Eras Bold ITC (italik) yaz� stili kullan�lm��t�r. (Font seçiminde, tercihen kurumsal font, ki�isel bir site ise tasar�mc�n�n seçece�i okunakl� bir font uygun olacakt�r.) Tercihe göre ba�l�k üzerinde efekt ya da desen kullanmak ��k olabilir. Örne�imizde, trafik konusundan esinlenilerek, lastik izlerini ça�r��t�ran bir texture (desen) kullan�lm��t�r.

Görüntü12: Ba�l�kta desen kullan�m�

Site ad�, hem elde edilen ba�l�ktaki renge uygun hem de asfalt� an�msatan, gri fon rengi seçilerek vurgulanm��t�r. Asfalt ça�r���m�n� belirginle�tirmek ad�na yol �eritleri eklenmi�tir.

Trafik i�aretlerinin bu alanda kullan�lmas�n�n tercih edildi�i görülmektedir. Bu nedenle i�aretleri içeren resim edit edilerek, i�aretler uygun �ekilde s�ralanarak, elde edilen yeni resim buraya yerle�tirilmi�tir. Yaz� stilinin italik durumuna da uyum sa�layan, mevcut fon renginden birkaç ton aç�k bir fon rengi ile sa�a yat�k bir s�n�r belirlendi�i ve bu alana uzanan fazla yol �eritlerinin silindi�i gözlenmektedir.

  • Menü ve Sol Bar:

Ana ba�l�klar için, trafik lambas�n�n kullan�m� ile, menü ba�l�klar�n�n ça�r���mlar� ili�kilendirilerek (k�rm�z� sar� ve ye�il ���klar�n herbiri kar��s�na uygun ba�l�k yaz�larak) yarat�c� ve sade bir menü olu�turulmu�tur.

Tamamlay�c� olarak üst barda kullan�lm�� olan fon rengi uyumlu bir e�imle eklenerek hem ��k bir görünüm elde edilmi� hem de menüyü di�er ö�elerden ay�rm��t�r.

Sol tarafta, altta kalan alan, haber, makale, faydal� linkler ve benzeri verilerin linklerinin yay�nlanabilece�i bölümlerle tamamlanm��t�r.

  • Görsel Geli�tirmeler, Son Eklemeler:

Görsel zenginli�i sa�lamak amac� ile belirlenen alana uygun boyutlarda düzenlenerek ve istenmeyen k�s�mlar k�rp�larak trafik foto�raf� kullan�lm��t�r. (Bu alan de�i�ken olabilecek ve zaman zaman reklam ya da uyar�lar�n yay�nlanabilece�i bir alan olarak i�levini sürdürebilecektir.) Ayr�ca hareket katmak amac�yla resme gölge efekti uygulanm��t�r.

Son olarak, Ana sayfa, ileti�im ve di�er ek linklerin yol �eridinin alt�nda kalan alana yerle�tirildi�i görülmektedir. Sayfan�n en alt�nda kullan�lan bir �erit, Copyright, ileti�im ya da benzeri bilgileri sunmak amac� ile eklenmi�tir.

Bu örnekte her bir ö�e farkl� bir katmanda ve her ö�e grubu tercihe göre klasörlenmi� oldu�undan, ortaya ç�kan tasar�m, tasar�mc�y� tatmin etmediyse, renkleri, boyutlar�, imajlar� de�i�tirmek ya da sadece yerlerini de�i�tirerek farkl� kombinasyonlar yaratmak mümkündür.

  • Web �çin Uygun �majlar Olu�turmak:

Tasar�m�n web ortam�na uyarlanmas� a�amas�nda, php, asp ya da html format�ndaki dosyan�n haz�rlanmas�nda imaj olarak kullan�lacak ö�eler belirlenmi�tir. Bu k�s�mlar küçük parçalara ayr�ld���nda sayfa daha kolay ve daha h�zl� yüklenecektir.

Burada örne�imize dönerek bu a�amadaki geli�meyi görsel olarak izleyebiliriz. Dilimleme arac� (Slice Tool) ile dilimlenecek imaj seçildikten sonra, payla�t�r (divide slice) komutu seçilmi� ve istenen parça say�s� belirtilmi�tir.

Bu i�lemin ard�ndan, parçalar dü�ük disk alan� kaplayacak ve dolay�s�yla çok daha h�zl� yüklenecek �ekilde Save For Web (web için kaydet) komutu ile kaydedilmi�tir.

Bu andan itibaren sayfan�n tasar�m a�amas� sona ermi�, uygulama a�amas�na haz�r durumdad�r.

Özlem Deniz DANI�MAN

<<di�er makaleler

© 2005 Tüm haklar� sakl�d�r. Bu sitede yer alan bilgiler Sonar Ar-Ge Yaz�l�m ve Elektronik Mühendislik Ltd. �ti.’ne aittir. �zinsiz olarak ve kaynak gösterilmeden kullan�lmas� yasakt�r.

Sitede yer alan bilgiler ve içerik haber vermeksizin de�i�tirilebilir.

Ana Sayfa | Yaz�l�m Ar-Ge | Elektronik Ar-Ge | Robot ve Otomasyon | Mekanik Ar-Ge | Ak�ll� Depo | CNC ve Proses Tezgahlar� | Dan��manl�k | Makaleler | MRP - MRP II - ERP Kurumsalla�ma | �nsan Kaynaklar� | �leti�im