wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
Lampreys, together with hagfishes, are the only extant representatives of jawless vertebrates and thus of prime interest for the study of vertebrate evolution [1]. Most lamprey genera occur michael kors australia in two forms with divergent life histories: a parasitic, anadromous and a non-parasitic, freshwater resident form [2-8]. The taxonomic status of such 'paired species' is disputed, however. BACKGROUND AND PURPOSE: Obesity is associated with adverse outcomes with certain urologic procedures and may make patient positioning more difficult. We describe our technique of awake intubation and prone patient self-positioning before percutaneous nephrolithotomy (PCNL), and review the literature regarding prone positioning in obese patients ray ban australia and the impact of obesity on PCNL.METHODS: Patient preparation begins with detailed preoperative counseling regarding the procedure. Premedication with a sedative and antisialagogue is followed by airway topicalization to suppress gag reflex and pain. Moreover, patients with CFS in a randomized, placebo-controlled, double-blind trial of influenza immunization produced an antibody titer in the protective range to inactivated trivalent influenza vaccine, although the geometric mean titer was slightly blunted compared with healthy vaccinees. Although patients with CFS in placebo and active groups reported four times the number of post-injection polo ralph lauren australia adverse effects of healthy vaccinees, data re-analysis revealed that this finding was related to the overlap of common, post-influenza immunization symptoms and CFS constitutional symptoms. CFS is a poorly understood illness and some patients may believe in causal theories that lead to the rejection of disease prevention strategies such as immunization.
 

Amaç Sistem de�i�imi mi, yoksa mevcut sistemi kontrol ve kay�t alt�nda tutmak m�?

Yaz�l�m geli�tirme projeleri ile ilgili yapt���m�z görü�melerde en s�k rastlamakta oldu�umuz çekincelerin ba��nda ki bu genellikle aç�kça söylenmez bu nedenle gizli alt nedenlerin ba��nda demek daha uygun olur, yukar�daki soru gelmektedir.Bizim mevcut sistemimiz, kullanmaya al���k oldu�umuz yöntemler ve sistem ne olacak, de�i�ecekmi?

Dan��man ve yaz�l�mc� firma olarak tespit etmemiz gerekli olan öncelikli konu mevcut sistem nas�l çal���yor? , ba�ar�l� veya etkin kullan�lan ve kullan�lmayan ve hatta t�kan�kl��a yol açan süreçleri analiz ederek gerçek yap�y� ortaya objektif olarak koymakt�r.

Genellikle ki bir oran vermek gerekirse 85-90 % nin üzerindedir, firmalar kendi i�letme süreçleri ve sistemlerini de�i�tirmek konusunda tutucudurlar. Kalan oran ise zaten tümden kurumsalla�ma karar� alm�� ve uygulamaya geçmeye kökten karar vermi� firmalardan olu�uyor.Kald� ki her iki grupta biraz sonra görülece�i gibi kendilerine özgü yap�land�r�lm�� sistemler arac�l��� ile tatmin olmaktad�rlar, her iki grup içinde tehlikeli olan asl�nda haz�r programlar�n kullan�lmas�d�r, ki önceden bahsedelim söz konusu e�er Mrp , MrpII ve Erp çözümleri ise.

��letmelerde verimlilik artt�rma misyonunu üstlenmi� bir firma olarak ilk yapt���m�z; etüdler ve analizler sonucu haz�rlad���m�z raporlar yönetime sunulur. Mevcut yap�da nerelerde verimsiz nerelerde verimli ve etkin olduklar� konusunda , i� süreçleri ve sistemleri ile ilgili bir rapor sunulur.��letmenin gereksinimleri ortaya tarafs�z olarak konulur ve i�letme yönetimiyle ön bir mutabakata var�l�r.Biz dan��man yaz�l�m firmas� olarak art�k, nas�l bir sistem kurgulamam�z gerekti�i konusunda haz�r duruma gelirken, firma da sa�lanm�� olan mutabakat ve rapordan faydalanarak firman�n gözünde baz� gerçekler daha ayd�nlanm�� olur. Di�er yandan i�letme körlü�ünden biraz daha ar�nm�� olarak ne istedi�ini çok daha rahat aç�klama imkan� bulur.

Bundan sonraki a�ama ne yap�laca�� ile ilgilidir. Firman�n süreç haritalar� üzerinde yap�lan haz�rl�klarda, hangi noktalarda süreçlerin ayn� kal�p sistem içerisine dahil edilece�i hangisinin ise de�i�ip sisteme dahil edilece�i görülür. Böylelikle geli�tirilecek yaz�l�m�n

  1. Firma süreçlerine uygun program yaz�lm�� ve projenin ba�ar� �ans� mükemmele yak�n olmu� olur.

  2. Firma, de�i�tirmek ve kontrol etmek istedi�i süreçlere müdahele edebilece�i için projenin ba�ar� �ans� yüksek olur.

  3. Firma ve Dan��man yaz�l�mc� firma ortak hareket edece�inden dolay� her iki taraf projeyi sahiplenmi� olur.

  4. Kendi süreçleri dahilinde standartla�t�rmada hiçbir dirençle kar�ila��lmaz.

  5. Firma, yaz�l�m ve sistemi uygulamadan önce kurgulanan sistemin ba�ar� ve faydas�n� çok net olarak görür.

  6. Kullan�c� firma ileride olu�abilecek ek ihtiyaçlar�n� sisteme nas�l sokabilece�ini bildi�inden dolay� sisteme olan güven artt�r�lm�� olur.

  7. Esnek bir sistem kurgulanm�� olur.

K�saca; e�er mutab�k kal�nm�� de�i�iklik istenen süreçler sisteme entegre edilerek, veya oldu�u gibi almak suretiyle firma bilgi sistemi hem oldu�u hemde olmas� gerekti�i gibi hayata geçirilmi� oluyor. Sizce böyle kurgulanm�� ve uygulanan bir sistemin ba�ar� �ans� nedir ? bizce oldukça yüksektir.

Serhat SAKA

<<di�er makaleler

© 2005 Tüm haklar� sakl�d�r. Bu sitede yer alan bilgiler Sonar Ar-Ge Yaz�l�m ve Elektronik Mühendislik Ltd. �ti.’ne aittir. �zinsiz olarak ve kaynak gösterilmeden kullan�lmas� yasakt�r.

Sitede yer alan bilgiler ve içerik haber vermeksizin de�i�tirilebilir.

Ana Sayfa | Yaz�l�m Ar-Ge | Elektronik Ar-Ge | Robot ve Otomasyon | Mekanik Ar-Ge | Ak�ll� Depo | CNC ve Proses Tezgahlar� | Dan��manl�k | Makaleler | MRP - MRP II - ERP Kurumsalla�ma | �nsan Kaynaklar� | �leti�im