Black Stan Smith Shoes adidas US Under Armour Basketball Sneakers adidas Ultra Boost Eastbay New Balance Outlet Shoe Store Adidas Superstar Sale Champs Sports Kids Stephen Curry Ray Ban Sunglasses for sale 2015 Steph Curry Shoes For Sale Under Armour Curry adidas ultra boost in stock Online Nike Air Max 2016 NZ Cheap For Sale Adidas ZX 750 Mens White Grey Black Blue Pink adidas climacool shoes adidas ultra boost uncaged Stephen Curry Shoes Eastbay cheap air max taiLwid 8 climacool running shoes clearance cheapadidasstansmithshoes adidas nmd runner for sale adidas Originals Superstar nikerosherunsneakers
 

<<önceki sayfa

Eczac�n�n ve Hastalar�n�n Temel Problemi

Ço�u eczac�lar hastalar�na az zaman ay�rabildiklerinden �ikayetçidirler. O kadar yo�unlard�r ki, ilaçlar hakk�nda kullan�m, yan etki, fiyat ve ödeme gibi bilgileri arzu ettikleri gibi veremedikleri dü?uuml;nürler. Hastalar ise bu ortamdan etkilenip sorular sormaya çekinirler. Eczac?kalfa ile mü�teri aras�ndaki diyalogu k�s�tlayan neden, kalfalar�n eczane içinde sürekli ve yorucu bir biçimde raflardan ilaç toplamak için hareket halinde olmas�d�r. �lac�n beklendi�i yerde ve beklendi�i miktarda bulunamamas?bu diyalogu daha da zorla�t�rmaktad�r.

Qalfa® Assist Nedir?

Qalfa® Assist, aslen Eczac? Kalfalar?rsquo;n�n yard�mc�s? %100 Türk yap�m?üstün özellikli bir robottur. Bir hastalar�n�n bir reçete veya eczane içinden seçerek talep etti�i ürünleri, Kalfa’n�n iste�i üzerine otomatik olarak haz�rlar ve eczanenin istenen noktas�na (tezgaha) kadar bir ta��y�c?vas�tas�yla gönderir. Bunu yaparken kendisi ayn?zamanda bir estetik, hijyenik ve çok kapasiteli bir muhafaza (stok) alan?konumundad�r.

Qalfa® Assist Kalfalara Zaman Kazand�r�r

Robot (Qalfa® Assist) esasl?otomasyon ile kalfalar i�te bu zaman?bulurlar. Yorulmazlar ve yeti�tirme stresinden uzak kal�rlar. �laçlar, Qalfa® Assist taraf�ndan haz�rlan�p eczanenin istenilen noktas�na ula�t�r�l�rken, kendileri hasta ile gerekti�i biçimde ili�ki içinde olabilir.“Eczac�l�k Bilgisi” ön plana ç�kar.

Qalfa® Assist Eczane Alan Kullan�m�nda Esneklik Sa�lar

Eczanelerde, OTC, fitoterapi, kozmetik, g�da takviyeleri ve medikal ürünlerin bulundurulmas?e�ilimi artmaktad�r. Bunun için, reçeteli ilaç sat��lar�n? da olumsuz etkilemeden, eczane içinde ayr?bir alan olu�turmak ve bu alana özel ilgi çekme ihtiyac?vard�r. Robot (Qalfa® Assist) esasl?otomasyon ile tüm ürünlerin eczanenin içinde veya en yo�un i�lem gören yerde bulunmas?�art de�ildir. Ayr�ca, binlerce çe�it ve miktardaki ürünü, kapal?ve hijyenik bir ortamda saklan�p, istenen noktaya konveyorlerle (ta��y�c?bantlar) servis yap�labildi�i için, eczanenin hastalar�n�n ula�mad��?ölü bir alan? varsa arka odas�n? alt kat veya üst kat�n? hatta bahçesini de�erlendirmesi mümkün olabilir. K�saca eczane içi daha ferah hale getirilebilir ve di�er ürünlere ayr�lm�� alanlar yarat�labilir. Kalfalar da kazand�klar?zamanlar�n? hastalar�na yeni sat��lar için kullanabilir.

Qalfa® Assist ile Stok ve Miat Hakimiyeti Artar

Eczanelerin ço�unlu�u stoklar�n %100 do�ru olmas�n?bekler. Daha önemlisi “Son Kullanma Tarihi” riskli ve geçmi?olanlar?kolayl�kla ay�rt edebilmeli ve ellerindeki bu ürünlerden olu�an riski kontrol edebilmelidirler.

Qalfa® Assist ile ilaç yerle�tirme ve ilaç çekme i�lemleri otomatik, hata önleyici ve uygulama kolayl��?olan bir disiplin içinde yap�ld��?için, tüm stok hareket bilgileri ve stok miktarlar?son derece güvenilirdir.

Qalfa® Assist ile Eczanenin tüm veya kritik ürünler için belirleyece�i “Sipari? Verme Seviyesi” veya “Emniyet Stoku Seviyesine” göre uyar�lmas?ve hatta bu miktarlara göre Ecza Depolar�na iletilmek üzere Sat�n alma Sipari�i Haz�rlanmas?da imkan dahilindedir.

Qalfa® Assist in yeteneklerini art�rmak için eczanenin kulland��?mevcut yaz�l�mla entegrasyon mümkündür.

Qalfa® Assist Eczac�l�k Konseptini de�i�tirir

Qalfa® Assist esasl?otomasyon, ticari ve mesleki anlamda birçok faydan�n ortaya ç�kt��? daha insani, daha modern, daha verimli, s�cak ve huzurlu bir ortamda gerçekle�tirilen yeni bir “hizmet konsepti” söz konusudur. Bat�da yakla��k 10 y�l önce ba�lad��?gibi. Ancak, Türk Eczaneleri Daha �ansl? Yüksek Robot Teknolojisine Avrupal?benzerlerine oranla çok daha ileri özellikleri olmas�na ra�men en az üçte bir fiyat�na sahip oluna biliniyor. Çünkü Qalfa® Assist %100 Türk Üretim ve Tasar�m? Qalfa® Assist, modüler yap�s? esnek raflama ve uygun fiyat?ile her eczanemize hizmet vermeye haz�rd�r!

<< önceki sayfa

© 2005 Tüm haklar?sakl�d�r. Bu sitede yer alan bilgiler Sonar Ar-Ge Yaz�l�m ve Elektronik Mühendislik Ltd. �ti.’ne aittir. �zinsiz olarak ve kaynak gösterilmeden kullan�lmas?yasakt�r.

Sitede yer alan bilgiler ve içerik haber vermeksizin de�i�tirilebilir. robot

Ana Sayfa | Yaz�l�m Ar-Ge | Elektronik Ar-Ge | Robot ve Otomasyon | Mekanik Ar-Ge | Ak�ll?Depo | CNC ve Proses Tezgahlar?/a> | Dan��manl�k | Makaleler | MRP - MRP II - ERP Kurumsalla�ma | �nsan Kaynaklar?| �leti�im