Cheap Air Jordans Adidas Stan Smith Women's Sneaker nike air max at 6pm Authentic New Balance 996 Shoes For Mens Where to Buy Jordan 3 Kevin Durant Collection Buy Latest Asics Gel Lyte For Men Nike Air Max 95 Ultra Air Jordan shoes outlet Adidas Superstar Sale Champs Sports stephen curry in Shoes for Men eBay doernbecher air max 95 for sale oakley sunglasses for women Curry Socks Adidas Ultra Boost Size Nike Roshe Run Men New Balance Classics ML574 Amazon Adidas Ultra Boost 996 Collection New Balance UK Nike Free Run 3 sale
 

Bilgi Sistemleri – MRP – MRP II – ERP – Kurumsalla�ma

Bilgi Sistemleri

Herhangi bir i�in yap�labilmesi için gereken teknik bilgi, tecrübe ve becerilerin bir potada eritilmesi ile, sebep ve sonuç ili�kilerini kurarak, bilimsel temellere dayal�; her türlü aktar�labilir ö�retiyi kuran, geli�tiren, yönetim sistemlerine bilgi sistemleri ad� verilmektedir.

Amac�; i�letmelerde uygulanmakta olan her tür i�in belirli bir sistem alt�nda toplanmas� sonucunda, kurumsalla�maya do�ru ad�m at�lmas�n� sa�lamakt�r. Kurumsalla�ma süreci tamamland�ktan sonraki yönelim ise, i�letmeye ait stratejik hedeflerin geli�tirilmesini sa�lamakt�r.

Bilgi Sistemlerinin içerdi�i konular a�a��daki gibidir:

 1. Kalite Yönetim Sistemleri

 2. MRP, MRP II Sistemleri

 3. ERP Sistemleri

 4. Üst Düzey Yönetim Sistemleri

 5. Orta Kademe Yönetim Sistemleri

 6. �nsan Kaynaklar�

 7. Finans

 8. Stratejik Planlama Sistemleri

 9. Doküman Yönetimi

MRP Sistemi

MRP : Malzeme �htiyaç Planlamas�, Türkçe tan�m�n�n �ngilizce kar��l��� olan Material Resource Planning kelimelerinin ba� harfi ile an�l�r. �malat�n yap�labilmesi için gereken malzemelerin miktarsal analizini büyüteç alt�na almaktad�r. K�saca MRP, i�letmelerde bulunan lojistik bölümlerine yönelik bir uygulama sistemidir.

MRP II Sistemi

MRP II : Üretimin Kaynak Planlamas�, Türkçe tan�m�n�n �ngilizce kar��l��� olan Manufacturing Resource Planning kelimelerinin ba� harfi ile an�l�r. MRP Sisteminden ayr�lmas� için sonuna iki anlam�na gelen (II) ifadesi eklenir. �malat�n hangi tezgahlarda, hangi s�rada , ne zaman ve kimler taraf�ndan yap�laca��n� analiz etmektedir. K�saca MRP II, i�letmelerde bulunan lojistik bölümleri ile üretim bölümlerine yönelik bir uygulama sistemidir. Bu sistemin i�letmelerde uygulanabilmesi için, son derece iyi etüt edilmi� bir proses a�ac�, MRP sistemi, makine ekipman ve teknik de�er analizinin olu�turulmu� olmas� gerekmektedir.

ERP Sistemi

ERP : Enterprise Resource Planning yani Yüksek Seviyeli Kaynak Planlamas� anlam�ndad�r. Bir i�letmede, gelen sipari�ten ba�layarak, tüm üretim hatlar�n�n organizasyonu ve takibi ile, ürünlerin sat���ndan sonraki ticari uygulamalar�n ve maliyet kriterlerinin de içinde bulundu�u; inceleme, planlama ve takibinin matematik modelleme yöntemleriyle yap�lmas�d�r.

�malat�n, ne �ekilde, hangi makinelerde, hangi zaman diliminde ve kimler taraf�ndan yap�laca��n�n; olu�an maliyetlerin ve mal�n geri dönü�lü olarak izlenebilirli�inin sa�lanmas� ERP Sistemi kullan�larak gerçekle�tirilebilir.

ERP uygulanan i�letmelerde, zaman ve insan verimlili�i maksimum seviyelere ç�kmaktad�r. Fire, reklamasyon, yanl�� birim fiyat� tespiti, tezgahlar�n bo�ta kalma süreleri, terminlerde gecikme, at�l stok gibi durumlar ise minimize edilmektedir. Sistem, karl�l��� maksimuma ç�karmaktad�r.

ERP Sistemi, i�letmenin bütününü kapsad��� için, özellikle yönetim kademesindeki ki�ilerin, karar verebilme, gözlem yapabilme ve do�ru, net bilgilere ula�arak firman�n tüm süreçlerini izleyebilmelerini sa�layan bir yap�d�r.

Uygulama sonucunda;

 • Ne idik, Ne olduk,

 • Nas�l yap�yorduk, Nas�l yap�yoruz,

 • Ne ile yap�yorduk, Ne ile yap�yoruz

Gibi kar��la�t�rmal� sorular�n do�ru cevaplar� bulunabildi�i gibi,

 • Nas�l yapmal�y�z,

 • Ne ile yapmal�y�z,

 • Ne zaman yapmal�y�z,

 • Yapmal� m�y�z, Yoksa.......

Gibi gelece�e ili�kin kestirimlerin yap�labilmesi sa�lan�r.

Kurumsalla�ma

��letmenin, sektörel standartlara uygun, küreselle�meyle paralel do�rultuda hareket kabiliyetine sahip, sadece üretim ve kalitesiyle de�il insan kaynaklar�yla da ölçeklenebilir olmas� kurumsalla�may� getirmektedir.

Standartlara uygun olabilmesi için, kalite sistemlerine sahip olmal�d�r.

Küreselle�meyle paralel olabilmesi için, içinde bulundu�u ça��n gerçe�ine uygun stratejileri izlemesi gerekmektedir.

Üretim kalitesinin olabilmesi için, Bilgi Sistemine sahip olmas� gerekmektedir.

�nsan kaynaklar�yla ölçeklenebilir olmas� için, çal��anlar�n�n ve orta kademe yöneticilerinin gerekli alt yap� ve bilgi ile donat�lm�� olmas� gerekmektedir.

Sonuç olarak a�a��daki piramit olu�maktad�r.

© 2005 Tüm haklar� sakl�d�r. Bu sitede yer alan bilgiler Sonar Ar-Ge Yaz�l�m ve Elektronik Mühendislik Ltd. �ti.’ne aittir. �zinsiz olarak ve kaynak gösterilmeden kullan�lmas� yasakt�r.

Sitede yer alan bilgiler ve içerik haber vermeksizin de�i�tirilebilir.

Ana Sayfa | Yaz�l�m Ar-Ge | Elektronik Ar-Ge | Robot ve Otomasyon | Mekanik Ar-Ge | Ak�ll� Depo | CNC ve Proses Tezgahlar� | Dan��manl�k | Makaleler | MRP - MRP II - ERP Kurumsalla�ma | �nsan Kaynaklar� | �leti�im