Adidas Zx 750 Champs Sports Adidas Zx 750 Casual Sneakers nike air huarache basketball shoes Adidas Torsion Hoodie Cheap Nike Air Max 2017 Kids Outlet UK Outlet nike free run 3 in Shoes for Men ZX 700 adidas UK hot sale Adidas ZX 10000 Shoes nike air max taiLwind 8 onLine Adidas nmd Runner Cheap for sale Check Out Nike 'Air Max Tailwind 8 Promo Code for Nike Roshe wholesale Nike Free Run 3 Adidas Stan Smith Tennis Shoes nike air max 2016 mens Nike air max95 Outlet Adidas Mens ZX Flux air max taiLwid 8 shoes cheap adidas zx flux Hot Adidas nmd Runner Black
 

AS/RS (Automated Storage/Retrieval System)
Robotik Yükleme / Bo�altma Sistemleri

Üzerinde son dönemlerde çok konu�ulan ve önümüzdeki dönemlerde ço�u firmada kurgulanacak olan otomatik yükleme ve bo�altma sistemlerinin (ASRS – Automated Storage / Retrieval System) faydalar� konusunda biraz bilgi vermek gerekirse;

  1. Depolama alan� kapasitesinin yükseltilmesi;

ASRS sistemlerin, öncelikle yüksek ve dar koridorlu depolama alanlar� yaratarak kapasitelerin artt�r�lmas� yönünde muazzam etkileri vard�r. Türkiye uygulamalar�na genel olarak bakt���m�zda standart 6 ve 9 metre yüksekliklerde, lift ve forkliftler arac�l��� ile insan operasyonuna dayal� bir sistem görülmektedir. Forklift çal��ma aral���n� göz önünde bulundurdu�umuzda, markas� ve cinsine ba�l� olmak üzere, 2 raf aras� koridor geni�liklerinin minimum 3,5 metre olmas� gereklidir. Bu durumda dar koridorlarda çal��ma kabiliyetleri olan “dar alan forkliftleri” alternatifi seçilse bile, maliyet yönünden ASRS robotlar�’n�n fiyatlar� göz önüne al�nd���nda, bu alternatif avantajl� de�ildir. ASRS sistemleri kurgulanm�� depolarda koridor aral���n�n euro palet elleçleme geni�li�inde olmas� yeterlidir. Yani operasyonu 1,5 metre geni�li�inde bir alanda yapmak mümkündür. �imdi k�sa bir hesapla ortaya ç�kan 2 metrelik fark 10 koridoru olan depoda 20 metrelik bir alan kazanc�yla yakla��k olarak, yükseklikle oynamamak kayd�yla, 42 % daha fazla depolama kapasitesi sa�lanmaktad�r.

Yükseklik konusuna gelince, kapasite yükseklikle do�ru oranda artacak ve ayn� zamanda standart yüksekliklerin d���nda operatörsüz ve risksiz yükleme / bo�altma yap�labilecektir.

  1. Yeni kurulacak depolar�n in�aat maliyetlerinin azalmas�;

AS/RS Sistemlerde yüksek depolama yap�labildi�inden dolay� depo taban alan�n�n geni�li�ine ba�l� arazi maliyetleri ve yat�r�m miktar� minimum seviyede tutulabilmektedir. Depo in�a alan� ve arazi yat�r�mlar�n�n maliyetlerinin dü�üklü�ü de önemli bir tasarruf sa�lamaktad�r.

  1. Depo yükleme bo�altma i�çilik maliyetlerinin önemli ölçüde azalmas�;

Depolama ve yükleme / bo�altma operasyonlarda elleçleme ve lift operatörleri say�s�nda önemli bir dü�ü� sa�lanmaktad�r. Do�al olarak ta��ma, depolama ve operasyon alanlar� gibi tehlikeli bölgelerde personel bulunmayaca��ndan dolay� i� kazalar� riskleri de azalmaktad�r.

  1. Yükleme bo�altma operasyon sürelerinin azalmas�;

Mevcut ASRS sistemleri her ne kadar ta��nacak ve depolanacak yüklerin cins ve miktarlar�na ba�l� olarak büyük de�i�iklikler gösterse de ortalama yürüme h�zlar� 20 – 60 metre / dakika, ç�kma ve inme h�zlar� ise 30 – 80 metre/dakika mertebelerine ula�mak mümkündür. Sisteme konveyörlü entegrasyonlarla operasyon h�zlar�n�n, i� sonuç analizlerinde 120 metre / dakika mertebelerine ula�mak mümkündür. Ayn� operasyonun standart olarak 1000 defa tekrarlanmas�nda ayn� h�z ve sonuçlar�n al�nd��� ve operasyondaki her bir ad�m�n da ayn� h�zlarda ve sonuçta yap�ld��� dü�üldü�ünde inan�lmaz bir sirkülâsyonun düzenli ve verimli olarak nas�l i�ledi�i dü�üncesini ta��mamak imkâns�zd�r. Biz Sonar Ar-Ge olarak bu noktada, ASRS sistemlere bir ek yapt�k. Normalde çal��ma prensiplerini inceledi�inizde kutu elleçleme ve palet elleçleme olarak sistemler görürsünüz ama bulk olarak operasyona ba�layan süreci paket paket raflara koyarak bu konudaki en önemli soruna çözüm getirdik. Bu süreç bo�altma an�nda da tam tersi süreçle yani paket paket toplay�p bunlar� birle�tirerek yükleme alan�na getirmektedir.

  1. Yükleme bo�altma ve sevkiyattaki hata riskinin azalmas�;

Operasyonlar�n insans�z olarak i�letildi�i ASRS sistemleri, e�er sistem do�ru kurgulanm�� ve ba�lang�ç noktas�nda insan hatas� bulunmuyor ise do�ru zamanda do�ru yükleme ve bo�altma sistemi olarak en uygun sistemlerdir. Firmalar�n Lojistik ve depolama süreçleri incelendi�inde verimliliklerini çok büyük oranda azaltan 2. süreç bu operasyonlard�r. Yanl�� operasyonun geri dönü� maliyetlerini dü�ünürsek, hele hele yanl�� yüklemelerin firmalara verdikleri zararlar� dü�ünürsek, ASRS sistemleri büyük maliyet azalt�c� sistemler olarak görmekte ayr�ca yarar vard�r.

  1. Depo içi sirkülâsyonunun anl�k olarak takip edilebilmesi ve operasyon süreçlerinin anl�k kay�t alt�nda tutulabilmesi;

Bu sistemler arac�l��� ile art�k sadece F�FO ve L�FO de�il, ayn� zamanda FEFO ( First Expire date First Out) hareketleri takibiyle sa�l�kl� depo yönetimi yap�lmaktad�r. Bu nokta ço�u kullan�c� taraf�ndan göz ard� edilse de özellikle g�da ve sa�l�k sektöründe önemli bir kriter ve önceliktir.

  1. Depo Optimizasyonu ve Shifting;

ASRS sistemler, “idle time” dedi�imiz, operasyonun durdu�u zamanlarda bile depodaki ürünlerin depo içi hareketlerini sürdürerek stok optimizasyonunu sa�lar. Bu sayede sevkiyat ve operasyonlar�n en uygun zamanlamayla yap�lmas�n� mümkün k�lmas� sistemin can al�c� özelliklerinden biridir.

Serhat SAKA

<<di�er makaleler

© 2005 Tüm haklar� sakl�d�r. Bu sitede yer alan bilgiler Sonar Ar-Ge Yaz�l�m ve Elektronik Mühendislik Ltd. �ti.’ne aittir. �zinsiz olarak ve kaynak gösterilmeden kullan�lmas� yasakt�r.

Sitede yer alan bilgiler ve içerik haber vermeksizin de�i�tirilebilir.

Ana Sayfa | Yaz�l�m Ar-Ge | Elektronik Ar-Ge | Robot ve Otomasyon | Mekanik Ar-Ge | Ak�ll� Depo | CNC ve Proses Tezgahlar� | Dan��manl�k | Makaleler | MRP - MRP II - ERP Kurumsalla�ma | �nsan Kaynaklar� | �leti�im